Menu Close

Apie mus

APIE MUS

Lazdijų socialinių paslaugų centras  yra viešoji įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra Lazdijų rajono savivaldybė. Centro turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Lazdijų socialinių paslaugų centro paskirtis – teikti socialines paslaugas.

Lazdijų socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Lazdijų socialinių paslaugų centro misija – užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Lazdijų savivaldybės gyventojams, sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims ir šeimoms, kurių gyvenimo sąlygos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausomų priežasčių, yra nepakankamos, įgalinti juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais. Siekti asmens sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių.

Lazdijų socialinių paslaugų centro vizija – pažangi įstaiga, teikianti kokybiškas ir įtraukias paslaugas, vystanti ir diegianti socialines inovacijas.

Lazdijų socialinių paslaugų centro vertybės:

 • pagarba žmogui – kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas, rūpinamės jais nuoširdžiai, skirdami visą savo dėmesį;
 • profesionalumas – būdami kompetentingi, dirbame lanksčiai ir atsakingai, siekiame kokybiškų rezultatų;
 • bendradarbiavimas – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
 • lojalumas – tikime tuo ką darome, gerbiame ir didžiuojamės savo įstaiga;
 • tobulėjimas – nuolat keliame savo kvalifikaciją, esame atviri naujovėms ir taikome jas savo darbe;
 • konfidencialumas – darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe;
 • atsakingumas – už savo elgesį, veiklą, priimtus sprendimus.

Lazdijų socialinių paslaugų centro uždaviniai:

 • nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • teikti bendrąsias socialines paslaugas, pagal Lazdijų rajono gyventojų poreikius;
 • teikti globos ir slaugos paslaugas asmens namuose ir dienos socialinę globą institucijoje pagal Lazdijų rajono gyventojų poreikius;
 • teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, patiriančioms riziką šeimoms ir vaikams;
 • koordinuoti atvejo vadybos procesus;
 • organizuoti neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika;
 • organizuoti transporto paslaugas;
 • vykdyti vaikų dienos centro veiklą;
 • vykdyti socialinio darbo veiklą, susijusią su ilgalaikiu ir trumpalaikiu apgyvendinimu;
 • organizuoti asmens higienos paslaugas.
Skip to content