Menu Close

Socialinės globos namai

Socialinės globos namai

Ilgalaikė – trumpalaikė socialinė globa, laikinas atokvėpis 

Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro institucinių paslaugų skyriaus Socialinės globos namuose ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa institucijoje organizuojama ir teikiama vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos teikimą. Socialinės globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia turintys Sprendimą, dėl apgyvendinimo į stacionarią globos įstaigą.

Ilgalaikės socialinė globa institucijoje viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių paslaugų centre institucinių paslaugų skyriaus Socialinės globos namuose teikiama neterminuotai. Socialinės globos paslaugos sudėtį sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas ir kt.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ergoterapija, gydomasis masažas ir kitos paslaugos, reikalingos gyventojui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro institucinių paslaugų skyriaus Socialinės globos namuose teikiama daugiau, kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per kalendorinius metus arba iki 5 parų per savaitę. Socialinės globos paslaugos sudėtį sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas ir kt.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, ergoterapija, gydomasis masažas ir kitos paslaugos, reikalingos gyventojui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

Laikinas atokvėpis institucijoje. Socialinės globos paslaugos sudėtį sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė ir psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas ir kt.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, ergoterapija, gydomasis masažas ir kitos paslaugos, reikalingos gyventojui pagal jo savarankiškumą ir poreikius.

APGYVENDINIMAS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Apsigyventi viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro institucinių paslaugų skyriaus socialinės globos namuose negali asmenys sergantys aktyviąją tuberkulioze, ūmiais infekciniais susirgimais, kitais pavojingais susirgimais galinčiais kelti grėsmę kitų globos namuose gyvenančių asmenų sveikatai. Taip pat negali apsigyventi asmenys kuriems reikalinga būtinoji ir pastovi psichiatrijos pagalba, yra pastovus agresyvus elgesys, keliantis pavojų sau ir aplinkiniams.

Naujai atvykęs asmuo pateikia ir pasirašo apgyvendinimui reikalingus dokumentus, kurie segami Pagrindinėje byloje:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas/asmens tapatybės kortelė) (kopija);

1.2. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimas) (kopija);

1.3. neįgaliojo pažymėjimą, (neįgalumo nustatymo pažymą) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymas (kopija);

1.4. medicinos dokumentų išrašą (F 027/ a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;

1.5. asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su priedais) (kopija);

1.6. savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

1.7. sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo;

1.8. teismo sprendimą, jeigu asmuo neveiksnus/ribotai veiksnus ir teismo nutartį, jeigu neveiksniam asmeniui nustatyta globa/priežiūra ir paskirtas globėjas/rūpintojas;

1.9. siuntimą į stacionarią globos įstaigą;

1.10. socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį;

1.11. sudaro apgyvendinimo viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namuose dvišalę sutartį;

1.12. sudaro socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį;

1.13. institucinių paslaugų skyriaus Socialinės globos namų socialinių paslaugų gavėjai su vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai;

1.14. paslaugų gavėjai užpildo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

1.15. užpildo pinigų ir kitų materialinių vertybių priėmimo, naudojimo, laikymo, saugojimo ir apskaitos tvarkymo dokumentus.

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ, TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ INSTITUCIJOJE

Mokėjimo už ilgalaikę, trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, turtą ir neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų bei 100 procentų slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Likusią kainos dalį padengia savivaldybė iš biudžeto lėšų ar gaunamų tikslinių dotacijų. Jei asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Pagal 2022 m. gruodžio 30 dienos Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 5TS-1262 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“, vienam asmeniui su negalia ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa per mėnesį sudaro 1308,00 Eur., o vienam asmeniui su sunkia negalia 1594,00 Eur. per mėnesį.

 

 

 

Skip to content